Comunicat d’ATTAC PV davant el genocidi a Gaza

Des d’ATTAC PV, condemnem el genocidi que està perpetrant l’Estat d’Israel contra els habitants de la Franja de Gaza davant la passivitat de la Comunitat Internacional. L’assassinat de milers de civils innocents (dones, xiquets i ancians inclosos), el bombardeig indiscriminat sobre la població, la privació d’aigua, menjar, medicines i energia o l’expulsió de les seues llars de centenars de milers de persones son crims de guerra que haurien de provocar la condemna unànime de tots els països. Uns crims comesos amb el silenci còmplice, quan no amb el suport directe, de bona part d’Occident, principalment Europa i els EUA, que generen conseqüències que, d’una manera o altra, també afecten els drets de la resta de pobles del món.

No hi ha dubte que la víctima principal ací és l’indefens i assetjat poble palestí, sobre el qual el sionisme ha vingut aplicant un règim d’apartheid racista i criminal durant l’últim mig segle i sobre el que ara Israel, una potència militar (arsenal nuclear inclòs), desencadena tota la seua fúria a Gaza en forma de genocidi. Goliat contra David. Però, al mateix temps, la pròpia població israeliana també és víctima d’aquesta política de neteja ètnica i d’usurpació de territoris, obligada a viure en un estat permanent de guerra i a suportar episodis de represàlies indiscriminades per part de milicians de Hamàs o altres organitzacions afins que, si bé amb una intensitat infinitament menor, no per això són menys condemnables.

Al costat de tot això, l’estratègia sionista també contempla el desplegament de tota la seua influència econòmica, mediàtica i política per a generar desinformació i imposar el seu relat victimista per tot el planeta. De fet, els periodistes son un dels principals objectius dels atacs israelians per a provocar una apagada informativa sobre el que està succeint i impedir que la ciutadania mundial dispose d’una informació veraç. I el que és pitjor, per a estendre retòriques de deshumanització i criminalització de les víctimes palestines amb la finalitat d’evitar que altres pobles puguen empatitzar amb el seu sofriment.

Tampoc no podem oblidar que aquest crim col·lectiu contra la població palestina a Gaza s’emmarca en un context de creixent militarització mundial. Un escenari propiciat per les elits dels respectius països o àrees d’influència, on aquestes en trauen profit per a continuar mantenint els seus beneficis econòmics i els seus privilegis. Així, mitjançant l’existència d’un estat de guerra permanent, intenten millorar la seua posició i la seua influència a escala global com a via d’afrontar les crisis energètica, ambiental i de lluita per uns recursos materials insuficients. Busquen així el manteniment d’un sistema econòmic suïcida, basat en la cerca del creixement permanent en un planeta finit, però en el qual ostenten una situació de poder i privilegi.

Per tot això exigim, en primer lloc, que el govern de l’Estat espanyol i la Unió Europea facen ús de tots els seus mitjans per a aconseguir el cessament immediat dels atacs de l’exèrcit israelià sobre la població palestina i la seua eixida dels territoris palestins ocupats per Israel, així com per a resoldre de manera immediata la crisi humanitària creada a Gaza. Igualment, reclamem la fi de la criminalització de les mostres de solidaritat de la població europea envers el poble palestí. També demandem que la UE, d’una vegada per sempre, se sacsege la tutela estatunidenca, recupere la seua sobirania i faça honor als valors en els quals, en teoria, es fonamenta, impulsant un procés de pau on es garantisca la igualtat i la justícia per a posar fi a aquest conflicte d’arrel colonial.
Així mateix, fem una crida a l’organització i a la mobilització pacífica de la ciutadania amb la finalitat d’aconseguir l’emancipació del domini social, cultural i informatiu exercit per les elits econòmiques i polítiques arreu del món. Només d’aquesta manera podrem fer front a la crisi sistèmica i ambiental en la qual estem immersos i en la qual està en joc el futur de la humanitat. Davant la perpetuació de la guerra com a estratègia de les elits per a controlar els recursos i sotmetre a la població, des d’ATTAC PV reivindiquem la solidaritat i la fraternitat entre els pobles com a eix principal de les polítiques que han d’afrontar l’actual cruïlla en la qual la humanitat es juga la seua pròpia supervivència.

…………………………………………………………………………..

Comunicado de ATTAC PV ante el genocidio en Gaza

Desde ATTAC PV condenamos el genocidio que está perpetrando el Estado de Israel contra los habitantes de la Franja de Gaza ante la pasividad de la comunidad internacional. El asesinato de miles de civiles inocentes (mujeres, niños y ancianos incluidos), el bombardeo indiscriminado sobre la población, la privación de agua, comida, medicinas y energía, o la expulsión de sus hogares de cientos de miles de personas, son crímenes de guerra que deberían provocar la condena unánime de todos los países. Unos crímenes cometidos con el silencio cómplice, cuando no con el apoyo directo, de buena parte de occidente, principalmente Europa y EEUU, que generan consecuencias que, de una u otra forma, también afectan a los derechos del resto de pueblos del mundo.

No hay duda de que aquí la víctima principal es el indefenso y sitiado pueblo palestino, sobre el que el sionismo ha venido aplicando un régimen de apartheid racista y criminal durante el último medio siglo y sobre el que ahora Israel, una potencia militar (arsenal nuclear incluido), desata toda su furia en Gaza en forma de genocidio. Goliat contra David. Pero, al mismo tiempo, la propia población israelí también es víctima de esta política de limpieza étnica y de usurpación de territorios, obligada a vivir en un estado permanente de guerra y a soportar episodios de represalias indiscriminadas por parte de milicianos de Hamás u otras organizaciones afines que, si bien con una intensidad infinitamente menor, no por ello son menos condenables.

Junto a todo ello, la estrategia sionista también contempla el despliegue de toda su influencia económica, mediática y política para generar desinformación e imponer su relato victimista por todo el planeta. De hecho, los periodistas son uno de los principales objetivos de los ataques israelíes para provocar un apagón informativo sobre lo que está sucediendo e impedir que la ciudadanía mundial disponga de una información veraz. Y lo que es peor, para extender retóricas de deshumanización y criminalización de las víctimas palestinas con el fin de evitar que otros pueblos puedan empatizar con su sufrimiento.

Tampoco debemos olvidar que este crimen colectivo contra la población palestina en Gaza se enmarca en un contexto de creciente militarización mundial. Un escenario propiciado por las élites de los respectivos países o áreas de influencia, en donde éstas juegan sus bazas para seguir manteniendo sus beneficios económicos y sus privilegios. De esta forma, mediante la existencia de un estado de guerra permanente, intentan mejorar su posición y su influencia a escala global como forma de afrontar las crisis energética, ambiental y de lucha por unos recursos materiales insuficientes. Buscan así el mantenimiento de un sistema económico suicida, basado en la búsqueda del crecimiento permanente en un planeta finito, pero en el que ostentan una situación de poder y privilegio.

Por todo ello exigimos, en primer lugar, que el gobierno del Estado español y la Unión Europea hagan uso de todos sus medios para conseguir el cese inmediato de los ataques del ejército israelí sobre la población palestina y su salida de los territorios palestinos ocupados por Israel, así como para resolver de forma inmediata la crisis humanitaria creada en Gaza. Igualmente, reclamamos el fin de la criminalización de las muestras de solidaridad de la población europea hacia el pueblo palestino. También demandamos que la UE, de una vez por todas, se sacuda la tutela estadounidense, recupere su soberanía y haga honor a los valores en los que en teoría se fundamenta, impulsando un proceso de paz en el que se garantice la igualdad y la justicia para poner fin a este conflicto de raíz colonial.

Asimismo, hacemos un llamamiento a la organización y a la movilización pacífica de la ciudadanía con el fin de lograr la emancipación del dominio social, cultural e informativo ejercido por las élites económicas y políticas en todo el mundo. Sólo de esta forma podremos hacer frente a la crisis sistémica y ambiental en la que estamos inmersos y en la que está en juego el futuro de la humanidad. Frente a la perpetuación de la guerra como estrategia de las élites para controlar los recursos y someter a la población, desde ATTAC PV reivindicamos la solidaridad y la fraternidad entre los pueblos como eje principal de las políticas que deben afrontar la actual encrucijada en la que la humanidad se juega su propia supervivencia.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *